ปัจจุบันทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุได้มีโครงการทั้งหมด 4 โครงการที่ครอบคลุม 4 ปัญหาหลักของผู้สูงอายุอาทิเช่น โครงการส่งเริ่มความมั่นคงทางรายได้ ,โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านงานพัฒนาผู้สูงอายุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , โครงการลดความเสี่ยงทางภัยพิบัติ และงานทางด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำไปใช้ทำอะไร

  • เพื่อสนับสนุนโครงการ “บั๊ดดี้โฮมแคร์” ซึ่งมีสถานะเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมจัดตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2012 โดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย มีพันธกิจทางสังคมสามประการคือ: ประการแรกเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส (เน้นเยาวชน) โดยการให้การฝึกอบรมเพื่อทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ประการที่สองเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีกำลังจ้างผู้ดูแลจ่ายเงินในราคาที่เหมาะสมและได้รับการดูแลที่มีคุณภาพสูง  ประการที่สามเพื่อพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุด้อยโอกาสที่ไม่สามารถจ้างผู้ดูแลได้

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

       โดยเงินดังกล่าวจะนำไปสนับสนุนฝึกอบรมเยาวชนจากชุมชนห่างไกลซึ่งจะได้รับโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อไปทำงานเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณวุฒิและมีคุณภาพ โดย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)

 

         เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และหากมีคุณสมบัติครบถ้วน Buddy Homecare จะจัดหางานให้โดยการโฆษณาในกลุ่มผู้สูงอายุให้ได้รับทราบบริการดังกล่าว

 

          โครงการนี้ในปัจจุบันมีอาสาสมัคร 111 คน ให้การดูแลไปอยู่เป็นเพื่อนและให้ความช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ  217 คน ทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิของ BUDDY Homecare ได้จัดบริการให้แก่โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ในการตรวจสุขภาพพื้นฐาน ( วัดความดันโลหิต วัดระดับน้ำตาลในเลือด วัดความสูงและชั่งน้ำหนัก) ประเมินความต้องการของผู้สูงอายุและให้คำแนะนำเพื่อ ปรับปรุงการดูแลผู้สูงอายุแก่ญาติ และอาสาสมัคร ผู้ดูแลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเป็นรายวันสำหรับเป็นค่าบริการในโครงการนี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ