เราต้องการเป็นแรงผลักดันให้เกิดกระแสการตอบแทนกลับคืนสู่สังคมในประเทศไทย เราจึงมีนโยบายที่จะนำยอด 50% ของรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย บริจาคให้แก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยต่อไป โดยเราได้ร่วมมือกับองค์กร “Handup Network” ธุรกิจเพื่อสังคมมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์กรภาคสังคมมากมาย เป็นผู้ดูแลเนื้องานส่วนนี้ทั้งหมด ตั้งแต่การคัดเลือกองค์กรภาคสังคมมาเข้าร่วมโครงการ คอยติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดจากการบริจาคเงินของท่าน และนำมาอัพเดทให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ

 

เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

  • เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม มีผลลัพธ์ทางสังคมชัดเจน วัดผลได้ และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
  • ทีมงาน / องค์กรที่ดำเนินโครงการ สามารถรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
  • ผู้รับผลประโยชน์จากงานเป็นคนไทย และเป็นองค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย