มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (Foundation For Older Persons’ Development)

       ปัจจุบันทางมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุได้มีโครงการทั้งหมด 4 โครงการที่ครอบคลุม 4 ปัญหาหลักของผู้สูงอายุอาทิเช่น โครงการส่งเริ่มความมั่นคงทางรายได้ ,โครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่