โครงการส่งเสริมธุรกิจไทย

ใช้พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์
สร้าง Sale Page เปิดร้านออนไลน์
ด้วยเว็บไซต์หน้าเดียว ฉบับจับมือทำ

วันที่  30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30-16:30 น.

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น.

บรรยาย หัวข้อ “การสร้างความน่าเชื่อถือให้ร้านค้าออนไลน์ด้วย DBD Registered”
วิทยากร
คุณอิสริยา แสงอรุณ
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

9.30 - 10.15 น.

บรรยาย หัวข้อ “สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เพิ่มยอดขายด้วย SEO”
วิทยากร
คุณพิชญ์ธาร เลิศอุดมธนา
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดอท อะไร จำกัด

10.15 - 11.15 น.

บรรยาย หัวข้อ “เปิดทริค ทำ Content ให้ปัง เร่งยอดซื้อ กระตุ้นยอดขาย”
วิทยากร 
คุณธนภรณ์ มหัทธีรนางกูร
Content Strategy Consultant and Account Executive  บริษัท ยีราฟ จำกัด

11.15 - 12.00 น.

Workshop “ออกแบบภาพด้วย canva อย่างง่ายด้วยมือถือเครื่องเดียว”
วิทยากร 
คุณณริทธิ์ชา ภาคไพรศรี
Web Developer มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น.

Workshop “สร้าง Sale Page เปิดร้านออนไลน์ด้วยเว็บไซต์หน้าเดียว ฉบับจับมือทำ”
วิทยากร 
คุณวรรณวิภา บุญพิเศษ 
Project Manager บริษัท ยีราฟ จำกัด

การขายของออนไลน์ให้สบายใจและปลอดภัย

วันที่  26 ตุลาคม 2566 เวลา 13:30-16:00 น.

วิทยากร

ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

เนื้อหาการอบรม
 • ระบบนิเวศน์ของ e-Commerce
 • ตัวเลข-ข้อมูลที่เกี่ยวกับ e-Commerce
 • กฎหมาย-กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และปัญหาการร้องเรียน

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล สร้างคอนเทนต์เพิ่มยอดขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 14.00-16.00 น.

วิทยากร

ผศ.ดร. พงศกร พิชยดนย์
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาการอบรม
 • กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix)
 • 6 C’s กับความสำเร็จของการทำการตลาดออนไลน์
 • 5 A Strategy การตลาด 5.0
 • Discussion ตามประเด็นคำถามและกรณีศึกษาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้

การตลาดออนไลน์ > เพิ่มยอดขาย ด้วยการสร้างเครือข่ายนายหน้า (Affiliate)

วันที่  24 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น.

วิทยากร

คุณชารีฟ เด่นสุมิตร
กรรมการสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
กรรมการผู้จัดการ – บริษัท แฮส ออเดอร์ จำกัด

เนื้อหาการอบรม
 • การสร้างเครือข่ายนายหน้า (Affiliate) ให้เหมาะสมกับรูปแบบการขายสินค้าแต่ละประเภท (E-Marketplace / Social Commerce / Quick Commerce)
 •  Discussion ตามประเด็นคำถาม พร้อมแชร์กรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์ และนำไปปรับใช้ได้จริง

บริหารกลยุทธ์การตลาดให้ยั่งยืนและได้กำไร
(Digital Marketing ROI Management)

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00-16.00 น.

วิทยากร

คุณณกมล อัศวยนต์ชัย 
กรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย,
CEO บริษัท เวย์ เมคเกอร์ จำกัด

เนื้อหาการอบรม
 • Mindset วิธีคิดในการวัดผลการตลาดออนไลน์
 • Framework กลยุทธ์การตลาดออนไลน์
 • Case study ยกเคสตัวอย่าง เพื่อถาม-ตอบ